Toimitus- ja käyttöehdot

 

Verkkokaupan toimitus- ja käyttöehdot 19.9.2014 alkaen

 1. Rekisteröityminen


 Tilauksen tekeminen edellyttää nimen, yhteystietojen sekä tilauksen toimituksen kannalta muiden oleellisten tietojen antamista. Annetut tiedot tallentuvat verkkokaupan asiakasrekisteriin. Tilaamalla tuotteita, asiakas antaa suostumuksensa siihen, että henkilötiedot rekisteröityvät asiakasrekisteriin. Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta (mitä tahansa) verkkokauppaa käyttäessä.

 2. Tilauksen sitovuus


 Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun asiakas on jättänyt tilauksen. Samalla asiakas sitoutuu noudattamaan verkkokaupan toimitus- ja käyttöehtoja.  Asiakas sitoutuu tilauksen tehtyään tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.

 3. Hinnat


 Voimassa oleva hinta on hinta, jonka asiakas näkee tässä verkkokaupassa. Hinta on arvonlisäverollinen hinta Euroissa (EUR). Tuotteiden postimaksu määräytyy painon mukaan.

 4. Toimitus


 Mikäli tuotteita on varastossa, arvioitu toimitusaika on 1-3 työpäivää. Yli 90 % tilauksista postitetaan tilauksen saapumista seuraavana arkipäivänä. Mikäli lähetys tarvitaan/halutaan ehdottomasti tiettyyn päivään mennessä, siitä on hyvä lähettää erillinen viesti yhteydenottolomakkeella, jotta osaamme kiirehtiä postitusta. Mikäli tuotetta ei ole varastossa, toimitusaika on enimmillään 30 vuorokautta. Kaikki verkkokaupan toimitukset tapahtuvat Postin/Smart postin/Matkahuollon välityksellä, ellei muuta ole sovittu. Toimitamme myös muihin maihin,otathan silloin yhteyttä sähköpostitse : leilajamika.mileis.jansson@gmail.com


 5. Maksuehdot


 Maksuvälineenä käyvät suomalaiset pankkikortit. Maksaminen on turvallista. Vahvistetun maksun jälkeen tilaus toimitetaan asiakkaalle yllä mainittujen toimitusaikojen puitteissa. Maksun kauppiaalle välittää Klarna Checout sekä PayPall.

 6. Palautukset


Asiakkaiden tyytyväisyys on meille tärkeä asia. Asiakkaalla on kuluttajasuojalain mukainen oikeus palauttaa tuotteet neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteet lähetyksen vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen tulee olla kuluttajasuojalain mukaisesti avaamaton ja myyntikuntoinen. Avattuja tuotteita emme ota vastaan. Mikäli haluat palauttaa tuotteen, ota meihin yhteyttä sähköpostitse : leilajamika.mileis.jansson@gmail.com , niin lähetämme ohjeet tuotteen palauttamista varten.

Emme sitoudu vastaamaan palautuksen toimituskuluista.

 7. Kuljetuksessa rikkoutuneet lähetykset


 Toisinaan voi käydä niin, että huolellisesta pakkaamisesta huolimatta postikuljetuksen yhteydessä paketit voivat vaurioitua. Siksi on hyvä jo pakettia noudettaessa tarkistaa sen kunto postivirkailijan läsnä ollessa. Mikäli paketti on vaurioitunut kuljetuksessa ja mikäli myös tilattu tuote/tuotteet ovat vaurioituneet, tee postikonttorissa heti asiasta vahinkoilmoitus.
Ota tämän jälkeen yhteyttä sähköpostitse : leilajamika.mileis.jansson@gmail.com


 8. Ylivoimainen este (Force majeure)


 Verkkokauppa ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy verkkokaupan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta verkkokaupan toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

9. Riitojen ratkaisu


 Etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

 

10. Muuta

 

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.


Delivery and Terms of Use

 

E-commerce delivery and terms of use from 19 September 2014

 1. Registration


 Ordering is required to provide other relevant information for the name, contact details and order delivery. The information provided is stored in the e-commerce customer register. By ordering products, the customer agrees that the personal data will be registered in the customer register. Customer information is confidential and will not be disclosed to a third party.

 Your customer should observe carefully and carefully (whatever) when using the online store.

 2. Binding of the order


 A binding contract will enter into force once a customer has submitted an order. At the same time, the customer agrees to comply with the e-commerce delivery and terms of use. After signing up, the customer commits to monitor their email to receive the order confirmation.

 3. Rates


 The current price is the price that your customer sees in this online store. The price is the VAT value in Euro (EUR). The product postage fee is determined by weight.

 4. Delivery


 If the products are in stock, the estimated delivery time is 1-3 working days. More than 90% of the orders will be mailed on the next business day following receipt of the order. If the transmission is required / desirable by a certain date, it is best to send a separate message via a contact form so that we can rush mail. If the product is not in stock, delivery time is up to 30 days. All e-commerce deliveries will take place via Post / Smart Post / Matkahuolto, unless otherwise agreed. We will also ship to other countries, Please email us at: leilajamika.mileis.jansson@gmail.com


 5. Terms of payment


 The payment instrument is Finnish bank cards. Payment is safe. After the confirmed payment, the order will be delivered to the customer within the above delivery times. The payment merchant is provided by Verifone Finland Oy / Finqu Pay.Mash.

 6. Returns


 Customer satisfaction is an important issue for us. The customer has the right to return the products within fourteen (14) days of receiving the shipment within the meaning of the Consumer Protection Act. The product to be returned must be open and in good standing in accordance with the Consumer Protection Act. We will not accept the products opened. If you would like to return the product, please contact us by email: leilajamika.mileis.jansson@gmail.com, we will send you instructions for returning the product.
7. Broken shipments


 Sometimes it can happen that, despite the careful packaging, packets may be damaged during postal delivery. Therefore, it is good to check the condition in the presence of a postal officer when picking up the package. If the package has been damaged during transport and if the ordered product / products are damaged, make a damage notification at the post office immediately.
Then contact us by email: leilajamika.mileis.jansson@gmail.com


 8. Force Majeure (Force Majeure)


 The E-Commerce is not responsible for the fact that order delivery is blocked, complicated or delayed due to an issue outside the influence of e-commerce, such as war, natural disaster, export or import ban, decision by the authority, traffic disturbance or other similar activity that hinders or hinders e-commerce activities.

9. Dispute settlement


 Disputes and disputes arising out of the distance trading agreement shall be governed by Finnish law.

 

10. Change

 

We reserve the right to change our delivery terms. The customer must check with the terms of delivery in advance.


Leverans och användarvillkor

 

Leverans av e-handel och användarvillkor från och med den 19 september 2014

 1. Registrering


 Beställning krävs för att tillhandahålla annan relevant information för namn, kontaktuppgifter och orderleverans. Informationen som lagras lagras i e-handels kundregistret. Genom att beställa produkter accepterar kunden att personuppgifterna ska registreras i kundregistret. Kundinformation är konfidentiell och kommer inte att lämnas ut till tredje part.

 Din kund bör observera noggrant och noggrant (vad som helst) när du använder webbutiken.

 2. Bindning av ordern


 Ett bindande avtal träder i kraft när en kund har lämnat in en order. Samtidigt accepterar kunden att följa leverans av e-handel och användarvillkor. Efter anmälan förbinder sig kunden att övervaka sin e-post för att få orderbekräftelsen


3. Priser


 Nuvarande pris är det pris som din kund ser i denna webbutik. Priset är momsvärdet i euro (EUR). Produktportavgiften bestäms av vikt.

 4. Leverans


 Om varorna finns i lager är beräknad leveranstid 1-3 arbetsdagar. Mer än 90% av orderna kommer att skickas nästa arbetsdag efter mottagandet av ordern. Om överföringen krävs / önskas vid ett visst datum är det bäst att skicka ett separat meddelande via en kontaktformulär så att vi kan skynda på mail. Om produkten inte finns i lager är leveranstiden upp till 30 dagar. Alla leveranser via e-handel sker via Post / Smart Post / Matkahuolto, om inte annat avtalats. Vi skickar även till andra länder, vänligen maila oss på: leilajamika.mileis.jansson@gmail.com

5. Betalningsvillkor


 Betalningsinstrumentet är finska bankkort. Betalningen är säker. Efter bekräftad betalning kommer beställningen att levereras till kunden inom ovanstående leveranstider. Betalningshandlaren tillhandahålls av Verifone Finland Oy / Finqu Pay.Mash.

 6. Returnerar


 Kundtillfredsställelse är ett viktigt problem för oss. Kunden har rätt att returnera produkterna inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av sändningen i enlighet med konsumentskyddslagen. Den produkt som ska returneras måste vara öppen och i gott skick i enlighet med konsumentskyddslagen. Vi accepterar inte de produkter som öppnats. Om du vill returnera produkten, kontakta oss via e-mail: leilajamika.mileis.jansson@gmail.com, vi skickar dig instruktioner för att returnera produkten.

7. Brutna sändningar


 Ibland kan det hända att paketer kan skadas vid postleverans, trots noggrann förpackning. Därför är det bra att kontrollera tillståndet i närvaro av en postanställd när du hämtar paketet. Om paketet har skadats under transporten och om den beställda produkten / produkterna är skadade ska du omgående anmäla skadan till postkontoret.
Kontakta oss sedan via e-post: leilajamika.mileis.jansson@gmail.com


 8. Force Majeure (Force Majeure)


 E-handel är inte ansvarig för det faktum att orderingången är blockerad, komplicerad eller försenad på grund av ett problem som inte påverkar e-handel, såsom krig, naturkatastrof, export- eller importförbud, myndighetsbeslut, trafikstörning eller annan liknande aktivitet som hindrar eller hindrar e-handelsaktiviteter.

9. Tvistlösning


 Tvist och tvister som följer av distanshandelsavtalet regleras av finsk lag.

 

10. Ändra

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden måste kontrollera leveransvillkoren i förväg.