Näihin näyttelyihin voimme tuotteita toimittaa ilman postimaksua:

Tietosuojaseloste 1.1..2018

 Rekisterinpitäjä :


Milei's  Shop Y-tunnus 2640219-8

Hämeentie 118

31500 koski TL

leilajamika.mileis.jansson@gmail.comMitä tietoja minusta kerätään ?Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi,sukunimi,katuosoite,postinumero,

postitoimipaikka,maa,sähköpostiosoite,puhelinnumero,asioidessa käytetty kieli,

asioidessa käytetty valuutta.Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi,y-tunnus ja

alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat

tiedot,kuten tilauksen tuotesisältö,maksutapa ja toimitustapa.


Mihin henkilötietoja käytetään ?


Henkilötietoja käytetään :


- Asiakassuhteen hoitamiseen

-Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn,sekä arkistointiin

-Tilastollisiin tarkoituksiin

-Markkinointitarkoituksiin


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus,suostumus tai oikeutettu etu.


Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n

tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään ?


Säilytämme henkilötietojasi niin kauan,kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten

toteuttamiseksi.


Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa

asetettujen velvollisuuksien,kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille


Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille,

verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


Asiakkaan oikeudet


Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet :


-Tarkistusoikeus

-Oikaisuoikeus

-Oikeus peruuttaa suostumus

-poisto-oikeusPrivacy Statement 1.1..2018

 Registrar:


Milei's Shop Business ID 2640219-8

Hämeentie 118

31500 covered TL

leilajamika.mileis.jansson@gmail.comWhat data do I gather?The Customer Register will store the customer's first name, last name, street address, postal code,

post office, country, e-mail address, telephone number, language used,

The company's name, business ID and

VAT id.

In addition, subscription information for the online store is stored at the customer's order

information such as product order content, payment method and delivery method.


What personal information is used for?


Personal information is used:


- Customer Relationship Management

- Delivery and processing of the order, as well as archiving

For statistical purposes

-marketing purposes
The legal basis for handling personal data is the agreement, consent or legitimate interest.


The processing of personal data has taken into account the EU as of 25 May 2018

privacy requirements.


How long will my personal information be stored?


We will keep your personal information as long as it is necessary for the purpose of the registry

implement.


In addition, some data may be stored longer to the extent necessary for the law

obligations, such as accounting and consumer responsibility.


Disclosure of information to third parties


We will pass personal information to logistics and payment service to partners,

to enable our online store to operate.


Customer Rights


As a customer you have the following rights:

-Amendment of Law


-Right of rectification-The right to revoke consent

uninstallation right


Sekretesspolicy 1.1..2018

 Registrator:


Mileis affärs-id 2640219-8

Hämeentie 118

31500 täckt TL

leilajamika.mileis.jansson@gmail.comVilka data samlar jag in?Kundregistret lagrar kundens förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer,

postkontor, land, e-postadress, telefonnummer, språk som används,

Företagets namn, affärs ID och

Momsregistreringsnummer.

Dessutom lagras abonnemangsinformation för webbutiken på kundens order

information som produktbeställningsinnehåll, betalningsmetod och leveransmetod.


Vilken personlig information används för?


Personlig information används:


- Kundrelationshantering

- Leverans och bearbetning av beställningen samt arkivering

För statistiska ändamål

-marknadsändamål
Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter är avtal, samtycke eller berättigat intresse.


Behandlingen av personuppgifter har tagit hänsyn till EU senast den 25 maj 2018

sekretesskrav.


Hur länge kommer min personliga information att lagras?


Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för registret

genomföra.


Dessutom kan vissa data lagras längre i den omfattning som krävs för lagen

skyldigheter, såsom redovisning och konsumentansvar.


Upplysande av information till tredje part


Vi skickar personlig information till logistik och betalning till partners,

så att vår webbutik kan fungera.


Kundrättigheter


Som kund har du följande rättigheter:

-Andring av lag


-Rätt av rättelseRätten att återkalla samtycke

avinstallation rätt